Съдебно производство

В 7-дневен срок от уведомяване за дадено от Министъра на правосъдието съгласие за осиновяването, осиновяващите чрез българската акредитирана организация или централния орган подават молба за осиновяване до Софийския градски съд чрез Министерството на правосъдието. Към молбата се прилага документ за платена държавна такса.
Министерството на правосъдието изпраща молбата и документите на детето и осиновяващия в съда в 7-дневен срок от получаване на документите по-горе.
Съда насрочва заседание и обявява решението си в съдебно заседание. По разпореждане на съда осиновяващите представят обновени/допълнителни документи. Срокът за влизане в сила на съдебното решение е 7 дни след постановяването му.