Отказ от предложението

Осиновяващите имат право да откажат направеното им предложение за осиновяване на конкретно дете. Отказът следва да бъде писмен и мотивиран. Ако в рамките на двата месеца в Министерство на правосъдието не постъпи отговор от осиновяващите (съгласие за продължаване на процедурата или отказ), те се заличават от регистъра. При направен отказ от осиновяващите, те се вписват служебно в регистъра на МП под нов номер. Осиновяващите запазват номера, под който са вписани в регистъра, по решение на Съвета по международно осиновяване, при мотивиран отказ от осиновяване поради здравословни проблеми на детето, за които осиновяващите не са били информирани, или при несъответствие на предложението със заявените от тях характеристики за дете.