Предложение за конкретно дете

Дирекция „Международна правна закрила на детето и международни осиновявания“ към МП проучва вписаните в регистрите деца и осиновяващи за възможността за осъществяване на осиновяване, изготвя доклади и ги представя пред Съвета по международно осиновяване за обсъждане и приемане на решения. Съветът по международно осиновяване разглежда кандидатурите за определяне на подходящ осиновяващ съобразно поредността на вписване на осиновяващите в регистъра, изразените от тях предпочитания, както и обстоятелствата от значение за интереса на детето.

За направено предложение за конкретно дете, МП изготвя и предоставя на осиновяващите, чрез Сдружение “Щастливо дете”: Удостоверение за даване ход на процедурата по осиновяване, Доклад за детето и Удостоверение за идентичност със снимка на детето в цял ръст. Сдружение “Щастливо дете” незабавно превежда доклада за детето и го изпраща до осиновяващите, заедно със снимката на детето. При нужда, Сдружение “Щастливо дете” може да събере допълнителна информация за детето. Осиновяващите имат два месеца от получаване на предложението да посетят детето и да подадат в МП всички необходими документи за продължаване на процедурата по осиновяване на конкретното дете, или да откажат да продължат с процедурата по осиновяване на конкретното дете. Този срок може да бъде удължен с още един месец.