Вписване в регистъра

Сдружение “Щастливо дете” проверява първоначалното досие на осиновяващите, за да се увери, че документите са актуални и изготвени в съответствие със закона, след което дава документите на лицензирана преводаческа агенция за превод и легализация. След превода му досието се подава в МП. Въз основа на подаденото досие, осиновяващият се вписва в регистъра на МП. Вписването се извършва в едномесечен срок от подаване на досието.

След вписването им в регистъра, осиновяващите започват да чакат за предложение за конкретно дете. Осиновяващите ежегодно, съобразно датата на вписване, писмено потвърждават желанието си да осиновят дете с обичайно местопребиваване в България и правят изявление относно наличие или липса на промени в обстоятелствата, при които са вписани в регистъра, и характеристиките на детето, което желаят да осиновят.