Документи

Процедурата по осиновяване в България започва с изпращането на първоначалното досие за вписване на осиновяващите в регистъра към Министерство на правосъдието (МП). То се състои от:

1. Молба до МП, съдържаща: кратко представяне на осиновяващия – име, гражданство, номер на документ за самоличност, дата и място на раждане, държава по обичайно местопребиваване и адрес; кратка история на семейството на осиновяващия; информация за икономическото и социалното положение на осиновяващия; информация за здравословното състояние на осиновяващия и членовете на неговото семейство; информация за централния орган, акредитирана организация в държавата по обичайното местопребиваване на осиновяващия и акредитираната българска организация; характеристики на детето, което желае да осинови, в съответствие с разрешението за осиновяване, включително особености в здравословното състояние и/или развитието, които осиновяващият приема; мотиви относно осиновяването; дата и подпис.

2. Разрешение за осиновяване на дете съгласно правото на държавата по обичайното местопребиваване на осиновяващия;

3. Документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ, че осиновяващият не е лишен от родителски права;

4. Социален доклад;

5. Документ за здравословното състояние на осиновяващия, изготвен от лекар, който съдържа оценка на физическото и психическото здраве на лицето въз основа на минали и настоящи заболявания; документът съдържа и данни относно наличие/липса на хронични заболявания, заразни венерически болести, СПИН, туберкулоза и други застрашаващи живота болести и следва да бъде издаден не по-рано от една година от подаване на молбата до МП;

6. Документ за съдимост на осиновяващия;

7. Копие на документ за самоличност;

8. Документ за платена държавна такса по българския закон.

9. Когато молбата до МП се подава чрез българска акредитирана организация, към нея се прилагат сключеният от организацията Договор за обслужване на клиента, както и съответните Пълномощни за осъществяване на посредничество в процедурата по международно осиновяване.

10. Когато молбата до МП е изготвена от централния орган или от българска акредитирана организация, към нея се прилага и Декларация от осиновяващия относно характеристиките на детето, което желае да осинови, в съответствие с разрешението за осиновяване, включително особености в здравословното състояние и/или развитието, които приема, и мотивите относно осиновяването.