Процедура по осиновяване

Хагската конвенция за закрила на децата и сътрудничество в областта на международните осиновявания е в сила за Република България от 01.09.2002 г.

Централен орган на Република България по Хагската конвенция е Министерство на правосъдието (МП), което осъществява всички дейности, свързани с международните осиновявания.

Към МП функционира Съвет по международно осиновяване. Съветът е колективен орган, който се състои от председател и шестима членове. Председател на Съвета е Заместник-министър на правосъдието. Съветът е постоянно действащ орган. Заседанията на Съвета се провеждат не по-малко от три пъти месечно. Една от основните функции на Съвета е да прави предложение до Министъра на правосъдието за определяне на подходящ осиновяващ с обичайно местопребиваване в чужбина за конкретно дете с обичайно местопребиваване в България.

Акредитирани организации: Съгласно Семейния Кодекс на Република България, посредничество при международни осиновявания може да извършва юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност към МП, с разрешение от МП за посредничество при международни осиновявания. При процедурата по осиновяване от България е задължително участието на българска акредитирана организация.

Документи
Вписване в регистъра
Предложение за конкретно дете
Първо посещение 
Документи за продължаване на процедурата
Отказ от предложението
Съгласие за осиновяване на Министъра на правосъдието
Съдебно производство
Второ посещение
Следосиновително наблюдение