Нашият екип

Екипът на Сдружение “Щастливо дете” включва множество специалисти – адвокати, лекари, психолози, педагози, преводачи, и други подходящи специалисти, които са професионалисти и са отдадени на работата си. Всички тези специалисти работят като екип и в най-добър интерес на детето и на осиновителите.

Работещите за Сдружение “Щастливо дете”:

  • притежават морални качества, подготовка и опит в областта на услугите за деца и международното осиновяване;
  • упражняват добросъвестно правата и задълженията си;
  • отнасят се към клиентите с дължимите лоялност и уважение;
  • спазват Етичните принципи и правила за поведение при осъществяване на посредничество при международни осиновявания на Сдружение “Щастливо дете”;
  • не разгласяват каквито и да било факти и обстоятелства или информация, станали им известни при или по повод дейността, която осъществяват или са осъществявали за Сдружение “Щастливо дете”.