Етични принципи и правила

НА ПОВЕДЕНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „ЩАСТЛИВО ДЕТЕ

Раздел І

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящият вътрешно-нормативен акт на Сдружение „Щастливо дете“ представлява Етични принципи и правила на поведение при осъществяване на посредничеството при международни осиновявания, задължителни за членовете и лицата, които работят за Сдружение „Щастливо дете”, наричано по-долу за краткост „Сдружението“.

Чл.2. Основните цели на Етичните принципи и правила на поведение са:

 1. да представят основните ценности и принципи, които членовете и лицата, които работят в Сдружението трябва да знаят и спазват в своята работа;
 2. да утвърдят волята и стремежа на членовете и лицата, които работят в Сдружението, за етичност в практическата им дейност;
 3. да очертаят моралните отговорности на членовете и лицата, които работят в Сдружението към децата, към кандидат осиновителите, помежду си и към държавните и общински институции и неправителствените организации, имащи отношение към осиновителното производство;
 4. изграждането на единна административна култура сред членовете и лицата, които работят в Сдружението и постигане на професионално етично поведение в тяхната работа.

Чл.3. Настоящите Етични принципи и правила на поведение имат задължителен характер за членовете и лицата, които работят в Сдружение „Щастливо дете”.

РАЗДЕЛ ІІ

ЕТИЧНИ ПРИНЦИПИ

Чл.4. Членовете и лицата, които работят в Сдружението в поведението си следва при изпълнение на всяка и всички дейности да се ръководят от следните принципи:

 1. Законност – спазване на актовете на приложимото международно законодателство и законодателството на Република България;
 2. Лоялност – преданост към интересите на Сдружението и почтеност към колегите, с които работи;
 3. Честност – поддържане на почтено и отговорно поведение при изпълнение на работата;
 4. Безпристрастност – обективност и недопускане отразяването на лични пристрастия или неприязън при изпълнение на работата;
 5. Отговорност – създаване и поддържане на съзнание за важността на поетите функции и задължения и за дълг за отговорното им изпълнение;
 6. Забрана за дискриминация – недопускане осъществяването на дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна;
 7. Конфиденциалност на информацията – съхранение и обработване на информацията във връзка с международните осиновявания в съответствие със законовите правила и моралните норми, дискретност при извършване на дейността и зачитане правото на всяко дете и семейството на личен живот.

РАЗДЕЛ ІІІ

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ

Чл.5. В своята дейност членовете и лицата, които работят в Сдружението се ръководят единствено от закона, с цел максимална защита интересите на децата и кандидат осиновителите, при спазване на следните правила за поведение и морални отговорности:

 1. По отношение на децата:

1.1. да основават практиката си на съвременните знания за детското развитие и познаването на индивидуалните особености на всяко дете;

1.2. да разбират и уважават уникалността и потенциала на всяко дете;

1.3. да подкрепят правото на детето на свободно изразяване на мнение по всички въпроси от негов интерес;

1.4. да защитават най-добрите интереси на детето в съответствие с изявленията в Преамбюла към Хагската конвенция от 29 май 1993 г. за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване.

 1. По отношение на кандидат осиновителите:

2.1. да зачитат достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и убеждения;

2.2. да предоставят точна, коректна и пълна информация за напредъка на осиновителната процедура и за техните права и задължения в осиновителната процедура;

2.3. да предоставят цялата получена информация за детето (особено по отношение на здравословното състояние и рисковете от институционализирането), както за начина, по който се отглежда и възпитава детето и неговото настоящо развитие;

2.4. да не използват отношенията със семейството за лично облагодетелстване.

 1. В случай на противоречие или конфликт между интересите на детето и кандидат осиновителите да работят в най-добрия интерес на детето, при пълно и коректно информиране на кандидат осиновителите за върховенството на интереса на детето.

Чл.6. Членовете и лицата, които работят в Сдружението са длъжни да подпомагат и съдействат на органите на държавната власт при осъществяване на техните правомощия, свързани с осиновителното производство.

Чл.7. Членовете и лицата, които работят в Сдружението следва да полагат усилия за подобряване сътрудничеството и взаимодействието между държавните институции и неправителствените организации, имащи отношение към осиновителното производство.

Чл.8. Членовете и лицата, които работят в Сдружението следва да полагат усилия за изграждане и поддържане на отношения на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност с колегите си от Сдружението и други неправителствени организации и служителите от държавни и общински институции и за недопускане накърняването на лично достойнство, причиняването на конфликти и нарушаването на права и законни интереси.

Чл.9. Членовете и лицата, които работят в Сдружението са длъжни да не допускат на работното си място поведение, несъвместимо с морала и добрите нрави.

Чл.10. Членовете и лицата, които работят в Сдружението са длъжни да не допускат да бъдат поставени във финансова или друга зависимост, която да повлияе върху безпристрастното, професионално и непредубедено изпълнение на служебните им задължения.

РАЗДЕЛ ІV

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА Членовете и лицата, които работят в Сдружението

Чл.11. Членовете и лицата, които работят в Сдружението притежават морални качества, подготовка и опит в областта на услугите, свързани с посредничеството при международни осиновявания на деца.

Чл.12. Членовете и лицата, които работят в Сдружението са длъжни да не работят  в специализирана институция или социална услуга от резидентен тип за деца или в териториално поделение на Агенцията за социално подпомагане.

Чл.13. Членовете и лицата, които работят в Сдружението нямат роднини, работещи в институции и организации, свързани с международното осиновяване.

Чл.14. Членовете и лицата, които работят в Сдружението са длъжни:

 1. при осъществяване на дейността си в Сдружението да упражняват добросъвестно правата и задълженията си, да спазват настоящите Етични принципи и правила за поведение и да проявяват лоялност и уважение към всички лица, с които контактуват;
 2. да основава практиката си само на утвърдени познания за този вид дейност като се стреми да подобрява експедитивността и ефикасността на работата си;
 3. да не разгласяват факти и обстоятелства, станали им известни при или по повод на дейността, която осъществяват или са осъществявали в Сдружението. При прекратяване на функциите си в Сдружението не се считат за освободени от задължението си да спазват професионалната тайна, свързана с дейността им в Сдружението.

Чл.15. Членовете и лицата, които работят в Сдружението следва да се стремят непрекъснато към повишаване на професионалната си квалификация и личната си компетентност, да се информират своевременно за промените в нормативната база, свързана с тяхната дейност, да повишават знанията и уменията си, изисквани при изпълнение на заеманата от тях длъжност, чрез различни форми на обучение и самообучение, да развиват нивото на професионализъм в изпълнение на основните си задължения.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>