Германия

Федерална Република Германия е подписала Хагската конвенция от 29 май 1993 г. за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване на 07.11.1997 г. и тя е в сила от 01.03.2002 г.

Централен Орган по Конвенцията за Федерална Република Германия на федерално ниво e Главният федерален прокурор към Върховния федерален съд, в качеството му на Централно федерално бюро за международно осиновяване. Правомощията на централен орган на регионално ниво поемат централните бюра за осиновявания към Областните служби за малолетни и непълнолетни.

Посредничеството при осиновяване:

Посредничеството при осиновяване е задача на Службите за младежта и на Провинциалните служби за младежта. Една служба за младежта може да посредничи при осиновявания, само ако в нея е създадено Бюро (Служба) за посредничество при осиновявания.

Кандидатстване за международно осиновяване:

Кандидат-осиновители с обичайно местожителство в Германия отправят своите молби за кандидатстване към Централното бюро за осиновявания, към Службата за малолетни и непълнолетни по тяхното местожителство, или към едно от признатите бюра за посредничество при осиновяване от чужбина. Те задължително трябва да посочат от коя държава искат да осиновят дете, да съдействат на органите при извършване на социалното им проучване, и да гарантират, че нямат друго нерешено кандидатстване за осиновяване на дете от чужбина. Кандидат-осиновителите могат да кандидатстват за осиновяване на дете само от една, точно определена чужда държава.

Оторизираните от закона и посочени по-горе органи консултират и напътстват кандидат-осиновителите при цялостната процедура при международни осиновявания, подготвят доклада по чл. 15 от Хагската конвенция самостоятелно или с участието на компетентното бюро по местоживеене на кандидатите, и след като се убедят в годността им да бъдат осиновители, изпращат Доклада, заедно с необходимите документи, директно на Централния орган на страната на детето, или на акредитирана организация от тази страна.

Критериите за допускане до кандидатстване към кандидатите са:

  • да са брачна двойка, неженен мъж или неомъжена жена;
  • да са на възраст над 25 години или единият от съпрузите да е над 25 години, а другият над 21 години. При самостоятелно осиновяващите изискването за възраст е над 25 години. При осиновяване на дете на съпруг е над 21 години. Когато осиновителите имат свое биологично дете, то осиновяваното дете трябва да е на по-ниска възраст от биологичното дете.

Разрешението за осиновяване и изготвения социален доклад нямат срок за валидност. Те могат да бъдат актуализирани, ако са настъпили нови важни обстоятелства в статуса на кандидат-осиновителите или по искане на държавата на осиновяваното дете.

Таблица по образец на Хагската конференция по международно частно право за разходите, свързани с международно осиновяване