Исландия

Хагската конвенция от 29 май 1993 г. за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване е в сила за Република Исландия от 1 май 2000 г.

Централен Орган по Конвенцията за Република Исландия е Министерството на вътрешните работи (the Ministry of the Interior).

Министърът на вътрешните работи ръководи прилагането на Хагската конвенция за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване от 29 май 1993 г. Министърът осъществява от името на Исландия, задачите и задълженията на Централен орган съгласно Конвенцията.

Областните комисари към Министерството на вътрешните работи дават разрешенията за осиновяване. Министърът на вътрешните работи може да реши, че един отделен областен комисар ще предоставя разрешенията за осиновяване.

Министърът на вътрешните работи назначава Съвет по осиновяване, който дава становища при случаи на осиновяване, пратени му от Областния комисар или от Министерството на вътрешните работи. Министърът може да възложи на Съвета допълнителни задачи.

Само акредитирана организация за осиновяване може да действа като посредник при осиновяване. Исландското Осиновително Дружество е единствената акредитирана организация за осиновяване в Исландия. Исландското Осиновително Дружество е основано през 1978 г.

Социалния доклад за оценяване на кандидат-осиновителите се изготвя от Службата за закрила на детето, в областта, в която постоянно пребивават кандидат-осиновителите.

 Таблица по образец на Хагската конференция по международно частно право за разходите, свързани с международно осиновяване

tables33fa2023 Iceland