Ирландия

Република Ирландия е подписала Хагската конвенция от 29 май 1993 г. за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване на 19 юни 1996 г. и тя е в сила от 1 ноември 2010 г.

Съгласно Закона за осиновяванията на Ирландия, за централен орган по Конвенцията се определя Централният орган по осиновяванията на Ирландия (ЦОО).

ЦОО е определен от Министъра на децата и младежта, отговарящ за издаването на удостоверенията за годност на кандидат-осиновителите и съгласията по чл. 17 (с) от Конвенцията. ЦОО има правомощието да акредитира организации като им делегира част от своите функции в областта на осиновяванията.

Изпълнителната здравна служба – Health Service Executive (HSE):

HSE информира, съветва и подпомага кандидат-осиновяващите, извършва оценката на способността/годността им да осиновят и изготвя доклад със становище и препоръка относно издаването на декларация за годност на кандидат-осиновяващите.

Местни комисии по осиновяването:

Местни структури към Изпълнителната здравна служба са компетентни да правят препоръки относно издаването на декларация за годност на кандидат-осиновяващите.

Могат да осиновяват:

– Съпрузи, които живеят заедно;

– Само лице, което има сключен брак, в няколко специфични хипотези;

– Вдовец/вдовица;

– Само лице, без сключен брак, но определено за подходящо с оглед конкретните обстоятелства.

По принцип няма ограничение във възрастта, но винаги се преценява доколко конкретната възраст на кандидатите за осиновяване и желанието им за възрастта на детето, което искат да осиновят са съвместими и са в интерес на детето.

Молителите трябва да имат обичайно местопребиваване в Ирландия най-малко през последните 12 месеца.

След като процедурата приключи в страната по произход, осиновителите трябва да информират ЦОО за осиновяването, в срок от 3 месеца след завръщането им в Ирландия. Органът регистрира осиновяването в Регистъра на международните осиновявания, въз основа на удостоверението по член 23, получено от страната на произход на детето, след като установи, че осиновяването е извършено в съответствие с Хагската Конвенция.

За регистрирането се издава удостоверение за вписване. Този документ дава право на осиновителите да подадат молба за издаване на ирландски паспорт на детето.

Таблица по образец на Хагската конференция по международно частно право за разходите, свързани с международно осиновяване