Ирландия

Република Ирландия е подписала Хагската конвенция от 29 май 1993 г. за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване на 19 юни 1996 г. и тя е в сила от 1 ноември 2010 г.

Съгласно Закона за осиновяванията, за централен орган по Конвенцията се определя Oрганът по осиновяванията на Ирландия.

Oрганът по осиновяванията е определен от Министъра на децата и младежта, отговарящ за издаването на удостоверенията за годност на кандидат-осиновителите и съгласията по чл. 17 (с) от Конвенцията. Oрганът по осиновяванията има правомощието да акредитира организации като им делегира част от своите функции в областта на осиновяванията.

Oрганът по осиновяванията на Ирландия е делегирал функциите си на няколко акредитирани организации, а именно:

Хиър то хелп (Here2Help)

Осъществяват всички услуги БЕЗ извършване на проучвания; изготвяне на доклади за проучвания и предоставяне на информация, съвети, консултиране и подкрепа за осиновяване на кандидат-осиновители.

18D Nutgrove Office Park

Rathfarnham

Dublin 14 D14 E8H0

Барнардос Следосиновителни услуги (Barnardos Post Adoption Service)

Осъществяват информиране и услуги по проследяване и следосиновително консултиране.

23/24 Buckingham Street

Dublin 1 D01 XY24

Кюнам (Cúnamh)

Осъществяват информиране и услуги по проследяване.

CPRSI House

30 South Anne Street

Dublin 2 D02 K261

Агенция за посредничесто при осиновявания Хелпинг хендс (Helping Hands Adoption Facilitation Agency)

Посредничество при осиновявания и подкрепа на детето.

The Loft Bessborough Centre Blackrock Road

Cork T12 TP64

ПАКТ (PACT)

Извършване на проучвания; изготвяне на доклади за проучвания; предоставяне на информация, съвети, консултиране и подкрепа за осиновяване на кандидат-осиновители.

18D Nutgrove Office Park

Rathfarnham

Dublin 14 D14 E8H0

Агенция Сейнт Бриджит информейшън и проследяване (St Brigid’s Information and Tracing Agency)

Информиране и проследяване.

Aylward House Glasnevin

Dublin 11

Местни комисии по осиновяването:

Местни структури, компетентни да правят препоръки относно издаването на декларация за годност на кандидат-осиновяващите.

Могат да осиновяват:

– Съпрузи, които живеят заедно;

– Партньори в регистрирано съжителство, които живеят заедно;

– Двойка живееща на семейни начала;

– Родител, доведен родител или роднина на детето;

– Сам родител.

Двойка, която осиновява дете, с което няма роднинска връзка, трябва и двамата да бъдат най-малко на 21 години. Когато детето се осиновява от женено лице, от лице в регистрирано съжителство или от лице живеещо на семейни начала, и когато единият от лицата е родител или роднина на детето, само единият родител трябва да е навършил 21 години.

Молителите трябва да имат обичайно местопребиваване в Ирландия най-малко през последните 12 месеца.

След като процедурата приключи в страната по произход, осиновителите трябва да информират Oрганът по осиновяванията за осиновяването, в срок от 3 месеца след завръщането им в Ирландия. Органът регистрира осиновяването в Регистъра на международните осиновявания, въз основа на удостоверението по член 23, получено от страната на произход на детето, след като установи, че осиновяването е извършено в съответствие с Хагската Конвенция.

За регистрирането се издава удостоверение за вписване. Този документ дава право на осиновителите да подадат молба за издаване на ирландски паспорт на детето.