Финландия

Финландия е подписала Хагската конвенция от 29 май 1993 г. за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване на 19 април 1994 г. и тя е в сила от 1 юли 1997 г.

Централен Орган по Конвенцията е Съветът по осиновяване, Национален надзорен орган за благополучие и здраве.

Общото планиране, ръководство и надзор на консултирането за осиновяване и на услугите по международни осиновявания принадлежи на Министерството по социалните въпроси и здравето.

Условия за осиновяване:

Минимална и максимална възраст на осиновителя: Осиновителят трябва да е навършил 25 години. Ако осиновяваното дете е малолетно, осиновителят не може да бъде на възраст над 50 години.

Разликата във възрастта: Ако осиновяваният е малолетен, разликата във възрастта между осиновявания и осиновителя трябва да бъде най-малко 18 години и не повече от 45 години.

Условия по отношение на съпрузите: Женени съпрузи могат да осиновят дете само заедно. Съпруг, обаче, може сам да осинови детето на другия съпруг или собствено дете на осиновителя, което преди това е било осиновено от някой друг.

Съвместно осиновяване: само семейни двойки могат да осиновят дете заедно.

Процедурата стъпка по стъпка:

Кандидатите започват процеса на осиновяване, като се свързват със социалните служби в тяхната общината или с акредитирана агенция, която предоставя осиновително консултиране. Осиновителното консултиране отнема около една година и завършва с издаването на социален доклад с подробна оценка на състоянието и възможностите на кандидатите за осиновяване. Социалният работник трябва да изложи в социалния доклад, дали те препоръчват кандидатите или не, и се посочва препоръката за възрастта на детето.

Когато консултирането приключи и социалният работник е написал социален доклад, кандидатите трябва да изберат доставчик на осиновителни услуги, за да продължи процеса. Когато кандидатите изберат доставчик на услуги, социалният работник му изпраща готовия социален доклад, и с помощта на доставчика на услуги, осиновяващите кандидатстват за разрешение за осиновяване на дете до Съвета по осиновяване. Доставчикът на осиновителни услуги изпраща на Съвета по осиновяване молбата с приложени съответни документи. Когато оценява кандидатите, Съветът по осиновяване разглежда препоръката на социалния работник и най-добрият интерес на детето. Разрешението за осиновяване е валидно в продължение на две години. С цел удължаване на тяхното разрешение за осиновяване, се изисква кандидатите да се срещнат с техния социален работник в разумен срок преди разрешението за осиновяване да изтече. След това кандидатите подават молба за удължаване на разрешението чрез доставчик на осиновителни услуги до Съвета по осиновяване. Удължаването на разрешението за осиновяване е валидно за срок от 2 години.

Правни последици от осиновяването: След допускане на осиновяването, осиновеният се счита за дете на осиновителите, а не на бившите си родители, освен ако нещо различно не е изрично предвидено в закон или друг акт.

Ако съпруг осинови дете на другия съпруг, детето се счита за дете и на двамата съпрузи.

Признаване и правни последици от осиновяване, удостоверено за извършено в  съответствие с Хагската конвенция: Осиновяване, допуснато в една от държавите по Хагската конвенция и удостоверено там като извършено в съответствие с Хагската конвенция, се признава във Финландия директно, без отделно потвърждение.

Националност на осиновеното дете: Осиновено дете от чужда държава на възраст под 12 години, на което поне единият осиновител е финландски гражданин, придобива финландско гражданство чрез осиновяването, считано от датата на валидност на осиновяване във Финландия.

tables33fa2023FIN