Норвегия

Норвегия е подписала Хагската конвенция от 29 май 1993 г. за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване на 20 май 1996 г. и тя е в сила от 1 януари 1998 г.

Министерство на децата, равенството и социалното включване (the Ministry of Children, Equality and Social Inclusion) е върховният отговорен за осиновяванията.

Директоратът за децата, младежта и семействата (BUFDIR) е централната правителствена служба към Министерство на децата, равенството и социалното включване, която е отговорна и за националните и международните осиновявания в Норвегия.

Подчинени на Директората за децата, младежта и семействата има пет регионални представителства, на които са делегирани някои процедурни функции в съответствие с чл.22, ал.1 от Конвенцията. Тези пет регионални представителства (наречени накратко BUFETAT) са:

5-те регионални представителства (BUFETAT) са установени в следните 5 района: Северна Норвегия, Централна Норвегия, Западна Норвегия, Източна Норвегия и Южна Норвегия.

BUFETAT е норвежкият орган, който обработва молбите за предварително разрешително за осиновяване от чужбина.

Понастоящем в Норвегия съществуват три организации, които са акредитирани да посредничат при международни осиновявания.

В почти всички случаи е изискване осиновяването да бъде осъществено през една от трите акредитирани организации:

  1. InorAdopt (на бълг. ИнорАдопт) – акредитирана да работи с България
  2. Adopsjonsforum (Adoption Forum, на бълг. Форум Осиновяване)
  3. Verdens Barn (Children of the World – Norway, на бълг. Децата на Света – Норвегия)

Социален доклад /изготвя се в рамките на 3-6 месеца, на базата на посещения на социалния работник в дома на кандидат-осиновителите, на няколко разговора с тях и на препоръчително писмо от акредитираната организация по отношение на страната, от която се препоръчва да осиновят и възрастта на детето/, състои се от 2 части:

– Фактическа информация / Информация – факти – обобщение на миналото, брака, ежедневието, мотивите за осиновяване и други на кандидат-осиновителите;

– Оценка – описание на впечатлението на социалния работник от семейството и тяхната способност да станат осиновители.

Предварително разрешително – издава се от Bufetat. Издава се на базата на социалния доклад и редица други документи като актове за раждане и за брак, удостоверение за здравословно състояние, и т.н. Предварителното разрешително се издава за конкретна страна. Предварителното разрешително е валидно за срок от 3 години, с възможност за удължаване за още две години.

Таблица по образец на Хагската конференция по международно частно право за разходите, свързани с международно осиновяване

tables33fa2023NOR