САЩ

САЩ са подписали Хагската конвенция от 29 май 1993 г. за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване на 31 март 1994 г. и тя е в сила от 1 април 2008 г.

Централен Орган по чл. 6 и чл. 14 от Конвенцията е Държавният Департамент на САЩ. Службата по гражданство и имиграция на САЩ, част от Департамента по вътрешна сигурност е американския орган оторизиран да приема молби за осиновяване съгласно чл.14 от Конвенцията.

Акредитирани осиновителни организации: Само доставчици, които са акредитирани на федерално ниво могат да предлагат осиновителни услуги за осиновявания по Конвенцията. За да осиновят, кандидат-осиновителите трябва да работят с акредитиран доставчик на осиновителни услуги.

Акредитиращ орган: Орган за акредитация и поддръжка във връзка с международни осиновявания – Intercountry Adoption Accreditation and Maintenance Entity (IAAME)

За да бъде установена годността на кандидат-осиновителите да осиновят дете от чужда държава и те да могат да доведат детето в САЩ, на кандидат-осиновителите следва да им се направи социално проучване. Изискванията за подготовка на социалното проучване варират. Всеки щат си има различни правила, които се отнасят до изготвящия социалното проучване. Социалните проучвания изготвени за осиновявания от страни по Конвенцията трябва също да отговарят на федералното законодателство, което е било създадено да обезпечава, че САЩ спазва и отговаря на принципите на Конвенцията. Социалните проучвания следва да бъдат подновявани, когато има значителна промяна в условията на живот на кандидат-осиновителите или в техните семейни обстоятелства.

Следващата стъпка е кандидат-осиновителят да подаде молба до Службата по гражданство и имиграция на САЩ. България е страна по Конвенцията, така че за да бъде одобрен да осинови от България, кандидат-осиновителят следва да подаде формуляр „Form I-800A” – Молба за определяне на годността за осиновяване на дете от страна по Конвенцията. Службата по гражданство и имиграция оценява годността и приемливостта на  кандидат-осиновителя да бъде осиновителен родител. Ако молбата бъде одобрена, Службата по гражданство и имиграция изпраща на кандидат-осиновителя писмено уведомление. За формуляр „Form I-800A”, периода на одобрение е 15 месеца от датата, на която Службата по гражданство и имиграция е била уведомена за резултатите от проверката на пръстовите отпечатъци на кандидат-осиновителя. Кандидат-осиновителят може да иска едно удължение на това одобрение без да заплаща допълнителна такса и второ удължение на одобрението, за което заплаща такса.

Национални изисквания:

За да доведе дете, родено в чужда държава, което кандидат-осиновителят е осиновил, в САЩ, кандидат-осиновителят трябва да отговаря на определени критерии. Някои от основните изисквания включват следното:

  1. Кандидат-осиновителят трябва да е американски гражданин.
  2. Ако кандидат-осиновителят не е женен, кандидат-осиновителят трябва да е на минимум 25 годишна възраст.
  3. Ако кандидат-осиновителят е женен, и двамата съпрузи трябва заедно да осиновят детето, и другият съпруг трябва също да е американки гражданин, или със законен статус в САЩ.
  4. Кандидат-осиновителят трябва да отговаря на определени изисквания, които ще определят годността му за осиновител, включително проверка за криминално минало, пръстови отпечатъци и социално проучване.

Щатски изисквания:

Като допълнение към това, че трябва да може да осинови по законодателството на САЩ, кандидат-осиновителят трябва да отговори и на изискванията за щата, в който живее.

След като кандидат-осиновителите приемат предложено им за осиновяване дете, те трябва да подадат молба в Службата по гражданство и имиграция на САЩ за временно разрешение за осиновяване на конкретното дете (формуляр „Form I-800”). Службата по гражданство и имиграция на САЩ ще определи дали детето е годно да бъде осиновено по американския закон.

След това, доставчикът на осиновителни услуги на кандидат-осиновителят или кандидат-осиновителят ще трябва да подадат молба за виза до Консула в съответното Американско посолство (формуляр DS 260). Консулският отдел ще прегледа информацията на детето и ще оцени детето за вероятни пречки за издаване на виза. Ако Консулът определи, че детето отговаря на изискванията за имигриране в САЩ, той/тя ще уведоми за това Централния орган на България, като издадет така нареченото „Article 5 letter”.

Консулът ще вземе окончателно решение за имигрантската виза по-късно в осиновителния процес по време на финално интервю за виза в посолството или консулството на САЩ. Деца осиновени от България получават виза „IH-3”. Децата, които са под 18 години автоматично придобиват Американско гражданство с влизането си в САЩ с виза тип „IH-3”. В тези случаи, Службата по гражданство и имиграция на САЩ автоматично праща Удостоверение за гражданство.

Съгласно Закона за гражданството на децата, деца осиновени в чужбина автоматично придобиват американско гражданство, ако:

–        Поне един от родителите на детето е американски гражданин;

–        Детето е под 18 години;

–        Детето живее под законното и физическо попечителство на родител американски гражданин;

–        Детето е допуснато в САЩ като имигрант за законно постоянно пребиваване; и

–        Осиновяването е окончателно.